ŁOWCY SMAKÓW – regulamin

REGULAMIN
PROGRAMU PARTNERSKIEGO – „ŁOWCY SMAKÓW”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Programu partnerskiego jest Sławski Zakład Przetwórstwa Mięsa i Drobiu „Balcerzak
i Spółka” sp. z o.o. z siedzibą we Wróblowie 38, 67-410 Sława, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym
w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003178, o kapitale zakładowym w wysokości: 14.550.000,00 zł, NIP: 925-17-45-943, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Program Partnerski, zwany dalej „Programem” prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r.
3. Nadzór nad przebiegiem Programu sprawuje:
Urszula Jędrzejewska, tel. 68 356 56 17, e-mail: marketing@balcerzak.pl
4. Celem Programu jest wsparcie sprzedaży wyrobów Organizatora.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Program adresowany jest do bezpośrednich Klientów Organizatora, prowadzących hurtową sprzedaż wyrobów Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spełnią warunki uczestnictwa
w Programie opisane w niniejszym Regulaminie.
2. Uczestnikiem Programu może być każdy punkt hurtowy Klienta, posiadający osobny numer klienta
w systemie ewidencji sprzedaży Organizatora, którego przedstawiciel upoważniony został przez Klienta do samodzielnego uczestnictwa w Programie.
3. Katalogi Programu zostaną dostarczone Klientom oraz punktom hurtowym Klientów przez Przedstawicieli Handlowych Organizatora.
4. Uczestnik spełni warunki uczestnictwa w Programie, jeśli:
a) prawidłowo wypełni i przekaże do 20 sierpnia 2017 r. przedstawicielowi handlowemu Organizatora lub prześle na adres siedziby Organizatora: Wróblów 38, 67-410 Sława z dopiskiem „PROGRAM PARTNERSKI”, formularz zgłoszeniowy znajdujący się w Katalogu Programu oraz ustali pisemnie z Organizatorem cel sprzedaży ilościowej uprawniający do przyznania punktów według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu;
b) w okresie trwania Programu zakupi odpowiednie ilości oraz terminowo ureguluje płatności za wyroby Organizatora objęte Programem, wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 3 WARUNKI PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Warunkiem przyznania Uczestnikowi punktów uprawniających do otrzymania nagród jest osiągnięcie indywidualnie określonego celu sprzedaży ilościowej produktów pod marką Balcerzak i Spółka objętych promocją. Organizator i Uczestnik Programu uzgadniają pisemnie cel sprzedaży ilościowej dla danego Uczestnika uprawniający do przyznawania punktów temu Uczestnikowi.
2. Po osiągnięciu ustalonego progu, punkty naliczane są od wartości całej sprzedaży produktów objętych promocją:
 każde 100 PLN netto wartości zakupu produktów półtrwałych, długodojrzewających oraz stałowagowych
= 2 punkty,
 każde 100 PLN netto wartości zakupu pozostałych produktów objętych promocją = 1 punkt.
Pełna lista produktów objętych promocją znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Z promocji wyłączone są produkty wymienione w załączniku nr 1 ale sprzedawane jako nadwyżki i próby.
3. Punkty zebrane podczas trwania Programu, zostaną na koniec Programu zsumowane i uprawniać będą do wyboru nagród wymienionych w Katalogu Programu.
4. Dowodem potwierdzającym zakup wyrobów objętych Programem jest wyłącznie faktura VAT wystawiona przez Organizatora.
5. Zwroty i korekty faktur zmniejszają wartość i ilość dokonanych zakupów przez Uczestnika oraz pomniejszają liczbę zgromadzonych punktów.
6. Ilość punktów zebrana przez Uczestnika ustalana jest na podstawie danych ujętych w systemie ewidencji sprzedaży Organizatora.
7. Uczestnicy Programu będą otrzymywać od Organizatora na adres e-mail podany przez Uczestnika
w formularzu zgłoszeniowym informacje o ilości zgromadzonych punktów. Informacje te Organizator będzie przesyłał:
a) na początku każdego miesiąca – plan sprzedażowy na aktualny miesiąc oraz wynik z miesiąca poprzedniego,
b) 15-go dnia każdego miesiąca (lub w pierwszy dzień roboczy przypadający po 15) – bieżące wyniki,
c) 3 dni robocze przez końcem miesiąca – bieżące wyniki.
8. Odpowiednia ilość zebranych punktów uprawnia do wyboru dowolnych nagród z Katalogu Programu.
9. Uczestnik ma prawo wyboru dowolnej ilości nagród, o ile ilość przyznanych mu punktów pozwala na taki wybór nagród.
10. Nagrody do zdobycia w Programie:
• Kubek firmowy ilość punktów: 5
• Deska firmowa ilość punktów: 10
• Firmowa zapaska ilość punktów: 15
• Firmowy polar ilość punktów: 25
• Komplet książek Jemie Olver Food Tube ilość punktów: 30
• Blender Bosch ilość punktów: 55
• Roller do masażu mięśni ilość punktów: 95
• Komplet noży Gerlach ilość punktów: 100
• Toster Bosch ilość punktów: 110
• Ekspres do kawy Bosch ilość punktów: 120
• Zestaw sztućców 72 ele. ilość punktów: 170
• Komplet garnków Tefal ilość punktów: 240
• Sportowy odtwarzacz Walkman Sony ilość punktów: 250
• Zestaw patelni Ingenio ilość punktów: 270
• Zegarek Polar M400 ilość punktów: 450
• Kamera samochodowa Mio ilość punktów: 500
• Deskorolka elektryczna ilość punktów: 700
• Robot kuchenny Bosch ilość punktów: 700
• Rower Kross ilość punktów: 1000
• Telewizor Sony 32’ ilość punktów: 1200
• iPad Apple ilość punktów: 1700
• iPhone Apple ilość punktów: 1900
• Laptop Lenovo ilość punktów: 1900
• Voucher na wycieczkę o wartości 10.000 zł ilość punktów: 7000
11. Fotografie i opisy nagród przedstawionych w Katalogu Programu mają charakter wyłącznie informacyjny
i mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistych nagród.
12. Uczestnik nie może domagać się wypłaty równowartości nagrody w gotówce.

§ 4 PRZEKAZANIE NAGRÓD

1. W celu otrzymania nagrody Uczestnik powinien w terminie od dnia 01 grudnia 2017 r. do dnia 11 grudnia 2017 r. przekazać Organizatorowi wypełniony kupon zamówienia wybranych nagród, znajdujących się w Katalogu Programu.
2. Niezłożenie przez Uczestnika wniosku o przekazanie nagrody w terminie określonym w § 4.1 niniejszego Regulaminu, pomimo zgromadzenia odpowiedniej ilości punktów upoważniających do jej otrzymania, uznaje się za rezygnację z uczestnictwa w Programie.
3. Uczestnik przekazuje kupon zamówienia wybranych nagród upoważnionemu przedstawicielowi handlowemu Organizatora lub przesyła wniosek na adres siedziby Organizatora: Wróblów 38, 67-410 Sława
z dopiskiem „PROGRAM PARTNERSKI”, za potwierdzeniem odbioru.
4. Nagrody zostaną przekazane Uczestnikom, którzy spełnili warunki do ich otrzymania, na wskazany przez nich adres, w terminie do 31 stycznia 2018 roku, pocztą kurierską lub osobiście przez przedstawiciela handlowego Organizatora. Warunkiem przekazania nagrody jest pisemne potwierdzenie jej odbioru w „Protokole potwierdzenia odbioru nagrody”, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
5. Ryzyko uszkodzenia lub utraty rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą odbioru nagrody.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego oraz wniosku o wydanie nagrody. W przypadku zmiany informacji zawartych
w formularzu zgłoszeniowym oraz we wniosku o wydanie nagrody, w szczególności dotyczących adresu Uczestnika i osoby upoważnionej do kontaktu, Uczestnik jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia tego faktu Organizatorowi pod rygorem utraty prawa do nagrody, która nie mogła być prawidłowo doręczona.

§ 5 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie do dnia 15 lutego 2018 roku poprzez Przedstawiciela Handlowego Organizatora lub na adres siedziby Organizatora: Wróblów 38, 67-410 Sława
z dopiskiem „PROGRAM PARTNERSKI”, za potwierdzeniem odbioru.
2. Reklamacja powinna zawierać:
– nazwę Uczestnika, nr klienta w systemie ewidencji sprzedaży Organizatora,
– dokładny adres Uczestnika,
– imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu,
– telefon kontaktowy,
– dokładnie określoną przyczynę reklamacji,
– jasno sformułowane żądania Uczestnika,
– podpis osoby reprezentującej Uczestnika.
3. Reklamacja może zostać złożona w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji, z zastrzeżeniem § 5.4 i §5.5 niniejszego Regulaminu.
4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu nagród będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu zawartości przesyłki w chwili jej odbioru przez Uczestnika. Warunkiem przyjęcia do rozpatrzenia takiej reklamacji jest natychmiastowe przesłanie na swój koszt na adres Organizatora uszkodzonej przesyłki wraz z protokołem z ustalenia stanu przesyłki spisanym razem z osobą dostarczającą przesyłkę.
5. Nagrody posiadające kartę gwarancyjną mogą być reklamowane wyłącznie w punktach serwisowych ich producenta, a nie u Organizatora, który nie ponosi odpowiedzialności za decyzje wydane przez punkty serwisowe. Reklamacje dotyczące wad pozostałych nagród nie mogą być składane po upływie
7 dni od dnia odbioru nagrody.
6. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi Uczestnika o podjętej decyzji niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni (data wysłania odpowiedzi) od dnia doręczenia mu reklamacji, listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji. Decyzja Organizatora jest decyzją wiążącą i ostateczną.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Programu oraz zmiany listy produktów objętych promocją i powiadomienia o tym fakcie Uczestników.
2. W przypadku sytuacji nie objętych Regulaminem Programu, decyzja rozstrzygająca Organizatora jest wiążąca
i ostateczna.
3. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Programem mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Wartość nagród otrzymanych przez Uczestników stanowi dla nich przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z czym każdy z Uczestników zobowiązany jest do samodzielnego rozliczenia się
z podatków należnych z tytułu otrzymania nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.balcerzak.pl oraz w siedzibie Organizatora.
W Katalogu Programu umieszczony jest Regulamin w wersji skróconej.