Zasady korzystania z logotypu „Balcerzak i Spółka” oraz innych materiałów reklamowych i promocyjnych udostępnianych w ramach współpracy ze Sławskim Zakładem Przetwórstwa Mięsa i Drobiu „BALCERZAK i SPÓŁKA” Sp. z o.o.

Preambuła
Celem niniejszych Zasad jest ochrona logo „Balcerzak i Spółka” oraz innych udostępnianych materiałów reklamowych i promocyjnych przed ich wykorzystywaniem w sposób naruszający pozytywny wizerunek i renomę oraz inne dobra osobiste i majątkowe Sławskiego Zakładu Przetwórstwa Mięsa i Drobiu „Balcerzak i Spółka” Sp. z o.o. z siedzibą we Wróblowie.

I. Założenia podstawowe.

 1. Sławski Zakład Przetwórstwa Mięsa i Drobiu „Balcerzak i Spółka” Sp. z o.o. (dalej: BiS) udostępnia logo „Balcerzak i Spółka” oraz inne materiały reklamowe i promocyjne w zakładce download na stronie internetowej www.balcerzak.pl.
 2. BiS posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne do logo „Balcerzak i Spółka” oraz innych udostępnianych materiałów reklamowych i promocyjnych (dalej: materiały udostępnione).
 3. Logo „Balcerzak i Spółka” jest prawnie chronione jako znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante oraz w Urzędzie Patentowym RP.
 4. Logo „Balcerzak i Spółka” i/lub materiały udostępnione mogą być wykorzystywane w celach reklamy i promocji wyrobów produkowanych przez BiS i/lub w celu informowania o współpracy z BiS i/lub w celu informowania o działalności BiS, na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.
 5. Umieszczenie logo „Balcerzak i Spółka” i/lub materiałów udostępnionych jest traktowane jako wyróżnienie markowych produktów i stanowi potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych usług.

II. Zasady korzystania z logo „Balcerzak i Spółka” oraz materiałów udostępnionych.

 1. Logo „Balcerzak i Spółka” oraz materiały udostępniane są do korzystania bezpłatnie.
 2. Logo „Balcerzak i Spółka” i/lub materiały udostępnione mogą być umieszczane na nośnikach służących reklamie i promocji wyrobów produkowanych przez BiS i/lub informowaniu o współpracy z BiS i/lub działalności BiS, takich jak: strony internetowe, ulotki, plakaty, foldery, gazetki reklamowe oraz inne wydawnictwa drukowane, elektroniczne i multimedialne.
 3. Podmiot zamierzający korzystać z logo „Balcerzak i Spółka” i/lub materiałów udostępnionych zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszymi Zasadami i przyjęcia (akceptacji) niniejszych Zasad do stosowania.
 4. Akceptacja niniejszych Zasad następuje przy założeniu konta użytkownika podczas wejścia do zakładki download na stronie internetowej www.balcerzak.pl. Pobranie jakichkolwiek materiałów udostępnianych w tej zakładce jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Zasad.
 5. Podmiot korzystający z logo „Balcerzak i Spółka” i/lub materiałów udostępnionych jest zobowiązany do zachowania warunków graficznych (proporcje wymiarów, kolorystyka, rozmieszczenie elementów, tło, itp.) logo i/lub materiałów udostępnionych oraz integralności informacji tekstowych w nich zawartych lub im towarzyszących, jak również do respektowania praw autorskich i praw własności przemysłowej związanych z logo i/lub materiałami udostępnionymi.
 6. Materiały udostępnione na stronie www.balcerzak.pl podlegają aktualizacji przez BiS. Z chwilą pobrania materiałów udostępnionych, odpowiedzialność za ich dalszą aktualność (zgodność z wersją zaktualizowaną na stronie www.balcerzak.pl), w trakcie korzystania, ponosi wyłącznie podmiot korzystający.
 7. BiS zastrzega sobie prawo kontrolowania korzystania z logo i/lub materiałów udostępnionych przez podmiot oraz żądania natychmiastowego zaprzestania korzystania z logo i/lub materiałów udostępnionych w każdym czasie bez podania przyczyny.

III. Postanowienia końcowe.

  1. Podmiot korzystający z logo „Balcerzak i Spółka” i/lub materiałów udostępnionych ma obowiązek dbać, by nie były one wykorzystywane w sposób sprzeczny z niniejszymi Zasadami, w szczególności by nie były umieszczane w publikacjach i materiałach naruszających prawo bądź grożących naruszeniem dóbr osobistych BiS.
  2. Wykorzystanie przez podmiot logo „Balcerzak i Spółka” i/lub materiałów udostępnionych w sposób sprzeczny z niniejszymi Zasadami będzie uważane za naruszenie praw przysługujących BiS i będzie sankcjonowane na drodze prawnej w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. W stosunku do podmiotu, który nie zastosuje się do niniejszych Zasad, przysługuje BiS prawo do terminowego lub bezterminowego pozbawienia prawa do korzystania z logo „Balcerzak i Spółka” i/lub materiałów udostępnionych.
  4. BiS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszych Zasad. Zmienione Zasady obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej www.balcerzak.pl.

Zarząd BiS:

podpisy